Welkom bij Tandartspraktijk Nouwen in Amstelveen

Sinds ons bericht in verband met de Corona-crisis van 9 april, ziet het ernaar uit dat de intelligente lock-down zijn vruchten begint af te werpen. De overheid heeft afgelopen 21 april vastgesteld dat in de mondzorg de werkzaamheden, met aanvullende maatregelen weer kunnen worden hervat. De aanvullende voorwaarden waaronder wij weer mogen behandelen zijn gericht op het voorkomen van verspreiding van het Corona-virus.

Wat houden deze maatregelen in:

Als u behandeld wilt worden zullen wij u een aantal vragen moeten stellen en bespreken of een behandeling mogelijk is. Zo zullen wij u vragen naar uw gezondheid.

 • Heeft u nu Corona
 • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met Corona?
 • Bent u genezen van Corona korter dan twee weken geleden?
 • Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38 graden?)
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
 • Bent u in thuisisolatie?
 • Woont u in een verpleeghuis of in een instelling?
 • Bent u verder gezond en voelt u zich momenteel ook gezond?

Wij zullen u telefonisch benaderen en overleggen hoe het met u gaat.

Als er een afspraak gemaakt is zullen wij tevens met elkaar afspreken dat als zich veranderingen voordoen in uw gezondheid  u contact met ons opneemt om dit te bespreken. Coronapatienten met ernstige klachten melden wij aan bij het Coronacentrum Acute Mondzorgcentra (CAM).

Aanvullende hygiëne-maatregelen:

 • Bij binnenkomst in de praktijk kunt u uw handen desinfecteren met handgel. Voorkom daarna dat u iets aanraakt, dat geldt ook voor de mobiele telefoon.
 • De stoelen in de ontvangstruimte staan in een duidelijk afgebakende anderhalve meter social-distance. De ruimte is aangepast aan deze situatie. Er is geen lectuur of speelgoed aanwezig.
 • Wij vragen u zoveel mogelijk alleen te komen. Uitgezonderd kinderen en patiënten die niet zonder begeleiding kunnen komen. Komt u 5 minuten voor de afgesproken tijd, zodat u uw handen kunt wassen en ontsmetten.
 • In de behandelkamer vragen wij u de mond te spoelen met een waterstofperoxide-oplossing om de mondholte te ontsmetten. Wij werken nu o.a. met een gezichtscherm. Na elke afspraak wordt de gehele behandelkamer en wachtkamer inclusief deurklinken gedesinfecteerd. De planning is hierop aangepast.

Wij zijn blij de praktijk weer op te starten, we hebben u en  ons werk gemist. Hopelijk komt het Corona virus verder onder controle zodat de vele maatregelen weer verzacht kunnen worden en spoedig meer sectoren open kunnen gaan.

Tot ziens in de praktijk,

Met hartelijke groet,

Rien Nouwen en team

 

Since our last message, Thursday, April 9, regarding the Corona crisis, it looks like the intelligent lockdown is starting to pay off. On april 21 The Dutch government has determined that dental treatments can be resumed with additional measures. The additional conditions under which we are allowed to treat again are aimed at preventing the spread of the Corona virus.

What do these measures entail:

If you want to be treated, we will have to ask you a number of questions and discuss whether a treatment is possible. We will ask you about your health.

– Do you actually have corona contamination?

– Do you actually have roommates  with corona?

– Have you been cured from corona less than two weeks ago?

– Do you have one or more of the following symptoms: cold, sneezing, cough, sore throat, shortness of breath, fever (over 38   degrees?)

– Do you have roommates with these symptoms?

– Are you in home insulation?

– Do you live in a nursing home or in an institution?

– Are you otherwise healthy and do you currently feel healthy?

We will contact you by telephone and discuss how you are doing.

If an appointment has been made, we will also agree that if changes in your health occur, please contact us to discuss this. We report corona patients with serious complaints tot the “Corona Centrum Acute Mondzorg (CAM)”

Additional hygiene measures:

– Upon entering the practice, you can disinfect your hands with hand gel. After that, avoid touching anything, including the mobile phone.

– The chairs in the reception area are in a clearly defined one and a half meters social distance. The space has also been adapted to this situation. There is no literature or toys available.

– We ask you to come alone as much as possible. Except children and patients who cannot come unaccompanied. Please arrive 5 minutes before the agreed time so that you can wash and disinfect your hands.

– In the treatment room we ask you to rinse the mouth with a hydrogen peroxide solution to disinfect. We work with a face shield, among other things. After each appointment, the entire treatment room and reception area including door handles are disinfected. The schedule has been adjusted accordingly.

We are happy to restart practice, we have missed you and our work. Hopefully the Corona virus will be further controlled so that the many measures can be mitigated again and more sectors can be opened.

 

See you in the Dental Clinic.

 

With kind regards,

Rien Nouwen and team